ad

कार्यक्रमहरु

 • Local News 04:00 am - 04:15 am
 • रेडियो खुल्ने 05:00 am - 00:00 am
 • भजन 05:00 am - 06:00 am
 • News 06:00 am - 06:30 am
 • National songs 06:30 am - 07:00 am
 • बिज्ञापन 07:00 am - 07:15 am
 • बि.बि.सि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
 • बिज्ञापन 07:30 am - 07:40 am
 • Wish you all the best 07:40 am - 08:20 am
 • Nepali Songs 08:20 am - 09:00 am
 • News 09:00 am - 09:15 am
 • गित & बिज्ञापन 09:15 am - 10:00 am
 • गित बिज्ञापन 10:00 am - 11:00 am
 • News 11:00 am - 11:15 am
 • गित बिज्ञापन 11:15 am - 12:00 pm
 • Non-stop Hindi Rimix songs 12:00 pm - 1:00 pm
 • News 1:00 pm - 1:15 pm
 • गित & बिज्ञापन 1:15 pm - 2:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 2:00 pm - 3:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 3:00 pm - 4:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 4:15 pm - 5:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 5:00 pm - 6:00 pm
 • News 6:00 pm - 6:30 pm
 • गित & बिज्ञापन 6:30 pm - 6:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 7:00 pm - 8:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 8:00 pm - 8:45 pm
 • BBC Nepali & साँझा सवाल 8:45 pm - 9:45 pm
 • Closing Song 9:45 pm - 9:50 pm
 • रेडियो बन्द 9:50 pm - 9:50 pm
 • रेडियो खुल्ने 05:00 am - 00:00 am
 • भजन 05:00 am - 06:00 am
 • News 06:00 am - 06:30 am
 • National songs 06:30 am - 07:00 am
 • बिज्ञापन 07:00 am - 07:15 am
 • BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
 • बिज्ञापन 07:30 am - 07:40 am
 • Wish You All The Best 07:40 am - 08:20 am
 • गित & बिज्ञापन 08:20 am - 09:00 am
 • News 09:00 am - 09:15 am
 • गित बिज्ञापन 09:15 am - 10:00 am
 • गित बिज्ञापन 10:00 am - 11:00 am
 • News 11:00 am - 11:15 am
 • गित बिज्ञापन 11:15 am - 12:00 pm
 • Non-stop Hindi Rimix Songs 12:00 pm - 1:00 pm
 • News 1:00 pm - 1:15 pm
 • गित & बिज्ञापन 1:15 pm - 2:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 2:00 pm - 3:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 3:00 pm - 4:00 pm
 • Local News 4:00 pm - 4:15 pm
 • गित & बिज्ञापन 4:15 pm - 5:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 5:00 pm - 6:00 pm
 • News 6:00 pm - 6:30 pm
 • गित & बिज्ञापन 6:30 pm - 7:00 pm
 • Indreni Sarokar - Rishikesh Khanal 7:00 pm - 8:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 8:00 pm - 8:45 pm
 • BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
 • गित 9:15 pm - 9:30 pm
 • रेडियो बन्द 9:30 pm - 9:30 pm
 • रेडियो खुल्ने 05:00 am - 00:00 am
 • भजन 05:00 am - 06:00 am
 • News 06:00 am - 06:30 am
 • National songs 06:30 am - 07:00 am
 • बिज्ञापन 07:00 am - 07:15 am
 • BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
 • बिज्ञापन 07:30 am - 07:40 am
 • Wish You All The Best 07:40 am - 08:20 am
 • गित & बिज्ञापन 08:20 am - 09:00 am
 • News 09:00 am - 09:15 am
 • गित बिज्ञापन 09:15 am - 10:00 am
 • गित बिज्ञापन 10:00 am - 11:00 am
 • News 11:00 am - 11:15 am
 • गित बिज्ञापन 11:15 am - 12:00 pm
 • Non-stop Hindi Rimix Songs 12:00 pm - 1:00 pm
 • News 1:00 pm - 1:15 pm
 • गित & बिज्ञापन 1:15 pm - 2:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 2:00 pm - 3:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 3:00 pm - 4:00 pm
 • Local News 4:00 pm - 4:15 pm
 • गित & बिज्ञापन 4:15 pm - 5:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 5:00 pm - 6:00 pm
 • News 6:00 pm - 6:30 pm
 • गित & बिज्ञापन 6:30 pm - 7:00 pm
 • I.N.J.P 7:00 pm - 8:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 8:00 pm - 8:45 pm
 • BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
 • गित 9:15 pm - 9:30 pm
 • रेडियो बन्द 9:30 pm - 9:30 pm
 • रेडियो खुल्ने 05:00 am - 00:00 am
 • भजन 05:00 am - 06:00 am
 • News 06:00 am - 06:30 am
 • National songs 06:30 am - 07:00 am
 • बिज्ञापन 07:00 am - 07:15 am
 • BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
 • बिज्ञापन 07:30 am - 07:40 am
 • Wish You All The Best 07:40 am - 08:20 am
 • गित & बिज्ञापन 08:20 am - 09:00 am
 • News 09:00 am - 09:15 am
 • गित बिज्ञापन 09:15 am - 10:00 am
 • गित बिज्ञापन 10:00 am - 11:00 am
 • News 11:00 am - 11:15 am
 • गित बिज्ञापन 11:15 am - 12:00 pm
 • Music & Masti 12:00 pm - 1:00 pm
 • News 1:00 pm - 1:15 pm
 • गित & बिज्ञापन 1:15 pm - 2:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 2:00 pm - 3:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 3:00 pm - 4:00 pm
 • Local News 4:00 pm - 4:15 pm
 • गित & बिज्ञापन 4:15 pm - 5:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 5:00 pm - 6:00 pm
 • News 6:00 pm - 6:30 pm
 • गित & बिज्ञापन 6:30 pm - 7:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 7:00 pm - 8:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 8:00 pm - 8:45 pm
 • BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
 • गित 9:15 pm - 9:30 pm
 • रेडियो बन्द 9:30 pm - 9:30 pm
 • रेडियो खुल्ने 05:00 am - 00:00 am
 • भजन 05:00 am - 06:00 am
 • News 06:00 am - 06:30 am
 • National songs 06:30 am - 07:00 am
 • बिज्ञापन 07:00 am - 07:15 am
 • BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
 • बिज्ञापन 07:30 am - 07:40 am
 • Wish You All The Best 07:40 am - 08:20 am
 • गित & बिज्ञापन 08:20 am - 09:00 am
 • News 09:00 am - 09:15 am
 • गित बिज्ञापन Live 09:15 am - 10:00 am
 • गित बिज्ञापन 10:00 am - 11:00 am
 • News 11:00 am - 11:15 am
 • गित बिज्ञापन 11:15 am - 12:00 pm
 • Non-stop Hindi Rimix Songs 12:00 pm - 1:00 pm
 • News 1:00 pm - 1:15 pm
 • गित & बिज्ञापन 1:15 pm - 2:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 2:00 pm - 3:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 3:00 pm - 4:00 pm
 • Local News 4:00 pm - 4:15 pm
 • गित & बिज्ञापन 4:15 pm - 5:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 5:00 pm - 6:00 pm
 • News 6:00 pm - 6:30 pm
 • गित & बिज्ञापन 6:30 pm - 7:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 7:00 pm - 8:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 8:00 pm - 8:45 pm
 • BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
 • गित 9:15 pm - 9:30 pm
 • रेडियो बन्द 9:30 pm - 9:30 pm
 • Radio OPen 05:00 am - 05:00 am
 • Radio Open 05:00 am - 05:00 am
 • Bhajan & Add 05:00 am - 06:00 am
 • News 06:00 am - 06:30 am
 • National songs 06:30 am - 07:00 am
 • बिज्ञापन 07:00 am - 07:15 am
 • BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
 • बिज्ञापन 07:30 am - 07:40 am
 • Wish You All The Best 07:40 am - 08:20 am
 • गित & बिज्ञापन 08:20 am - 09:00 am
 • News 09:00 am - 09:15 am
 • गित & बिज्ञापन 09:15 am - 10:00 am
 • गित & बिज्ञापन 10:00 am - 11:00 am
 • News 11:00 am - 11:15 am
 • गित & बिज्ञापन 11:15 am - 12:00 pm
 • Non-stop Hindi Rimix Songs 12:00 pm - 1:00 pm
 • News 1:00 pm - 1:15 pm
 • गित & बिज्ञापन 1:15 pm - 2:00 pm
 • New Nepali film songs 2:00 pm - 3:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 3:00 pm - 4:00 pm
 • Local News 4:00 pm - 4:15 pm
 • गित & बिज्ञापन 4:15 pm - 5:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 5:00 pm - 6:00 pm
 • News 6:00 pm - 6:30 pm
 • गित & बिज्ञापन 6:30 pm - 7:00 pm
 • SUNSHINE INDRENI QUIZ --- Bhanu Giri 7:00 pm - 8:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 8:00 pm - 8:45 pm
 • BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
 • गित 9:15 pm - 9:30 pm
 • रेडियो बन्द 9:30 pm - 9:30 pm
 • Radio Open 05:00 am - 05:00 am
 • Bhajan & Add 05:00 am - 06:00 am
 • News 06:00 am - 06:30 am
 • National songs 06:30 am - 07:00 am
 • बिज्ञापन 07:00 am - 07:15 am
 • BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
 • बिज्ञापन 07:30 am - 07:40 am
 • Wish You All The Best 07:40 am - 08:20 am
 • गित & बिज्ञापन 08:20 am - 09:00 am
 • News 09:00 am - 09:15 am
 • गित & बिज्ञापन 09:15 am - 10:00 am
 • तपाई संगै ईन्द्रेणी 10:00 am - 11:00 am
 • News 11:00 am - 11:15 am
 • गित & बिज्ञापन 11:15 am - 12:00 pm
 • M.M.M Programm 12:00 pm - 1:00 pm
 • News 1:00 pm - 1:15 pm
 • गित & बिज्ञापन 1:15 pm - 2:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 2:00 pm - 3:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 3:00 pm - 4:00 pm
 • Local News 4:00 pm - 4:15 pm
 • गित & बिज्ञापन 4:15 pm - 5:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 5:00 pm - 6:00 pm
 • News 6:00 pm - 6:30 pm
 • गित & बिज्ञापन 6:30 pm - 7:00 pm
 • Lok Dharatal ---- by Bishal Rai 7:00 pm - 8:00 pm
 • गित & बिज्ञापन 8:00 pm - 8:45 pm
 • BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
 • गित 9:15 pm - 9:30 pm
 • रेडियो बन्द 9:30 pm - 9:30 pm